Shota NAKAJIMA

Leapmind

Client : LeapMind

Date : 2017/05

Team :

PR: Shota Nakajima
D: Ken Yoshioka
PM: Keita Kawahara
DP/ED: Shota Nakajima
Gaffer: Koichi Takagi
ST: Mikari Okumura
HM: Naoko Kashiro
MU/SD: Eriko Wakamatsu

BACK

BACK