Shota NAKAJIMA

映画 わたし達はおとな

Client :

Date : 2022/06

Team :

Dir: Takuya Kato
DP: Shota Nakajima
AC: Yoshiki Iwanami, Yuta Yoshida,
Kanako Fukuoka, Shota Uchiyama,
Moyo Shiina
LI: Masato Tsuchiyama

BACK

BACK